zasada 70 20 10 | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami oraz monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story